Sociaal Domein en beheersbaarheid

De vorming en uitvoering van het sociaal domein is belegd bij gemeenten, die zich in regio's hebben georganiseerd. Uit de berichtgeving kunnen we opmaken dat het sociaal domein moeilijk beheersbaar is te maken en erg dynamisch is. Er is sprake van een openeinderegelingen voor gemeenten, terwijl de gemeenten zelf een gelimiteerd budget hebben en de toegang tot de voorzieningen is deels bij externe verwijzers belegd, zoals huisartsen en de zogenaamde gecertificeerde instellingen. Kortom beheersbaarheid is voor gemeenten een stevige uitdaging.

Inzicht in het Sociaal Domein

Ondanks dat er sprake is van een hoge mate van onzekerheid en een complex stelsel zijn er handvaten om de beheersbaarheid te optimaliseren. Uiteraard zijn er onderwerpen, zoals het inkoopsysteem en de financiering om de beheersbaarheid vorm te geven en perverse prikkels te minimaliseren. Naast deze structuurelementen, die vaak voor langere tijd vaststaan, ligt er de uitdaging om vorm te geven aan de dagelijkse logistiek in het stelsel. Uit de eerste evaluaties van het jeugdstelsel (o.a. door AEF) is gebleken dat de grootste uitdaging ligt in het sturen van vraag en aanbod, de doorstroom en vooral de uitstroom. Hiervoor is inzicht in alle facetten en disciplines van het Sociaal Domein onontbeerlijk.

Aspectu helpt u met het verbinden van disciplines en domeinen

Aspectu helpt om het inzicht te ontwikkelen, de bestuurbaarheid op alle niveaus te vergroten en alle functionele disciplines die betrokken zijn bij het Sociaal Domein beter op elkaar af te stemmen en met elkaar te verbinden. De reactiecyclus tussen meten, verkrijgen van inzicht en feitelijke bijsturing is vaak (te) lang. Wij werken samen om stuurcycli te verkorten, zodat beter en sneller kan worden gereageerd op ontwikkelingen. We ondersteunen bij het versterken van de samenwerking met verwijzers en uitvoerende organisaties. Onder expertise en sociaal domein monitor treft u een nadere beschrijving van onze diensten aan.